"Upgrade Your External Blinds with Loop Tape S90 86 8.5!" - Roll former for external blinds Skovela d.o.o.

Kg
Show more when Clicking an Image
Go to content

"Upgrade Your External Blinds with Loop Tape S90 86 8.5!"

Products > EVB Parts > Loop_tape
EVB_Loop_tape
Loop Tape for Outdoor Blinds based on the provided text:

Material:
The loop tape is made from a combination of polyester and Kevlar. This blend ensures durability and resistance to wear and tear caused by outdoor exposure.
Colors:
Available in Black.
Pitch:
The standard pitch for this loop tape is 86 mm.
Loop Size:
The loop measures 9.5 mm.
Strength and Elongation:
The breaking strength is a minimum of 500 N.
Elongation (measured from 5N to 50N) is less than 0.5%.
Customization:
If you need other dimensions or constructions, feel free to request them. Our team can assist you with specific requirements.
Contact Us:
For further information, please reach out to one of our sales offices.
Feel free to get in touch if you have any additional questions or need assistance!
Limited availability
0.42 €
Add
EVB_Loop_tape
Loop Tape for Outdoor Blinds based on the provided text:

Material:
The loop tape is made from a combination of polyester and Kevlar. This blend ensures durability and resistance to wear and tear caused by outdoor exposure.
Colors:
Available in Black and Grey.
Pitch:
The standard pitch for this loop tape is 86 mm.
Loop Size:
The loop measures 9.5 mm.
Strength and Elongation:
The breaking strength is a minimum of 500 N.
Elongation (measured from 5N to 50N) is less than 0.5%.
Customization:
If you need other dimensions or constructions, feel free to request them. Our team can assist you with specific requirements.
Contact Us:
For further information, please reach out to one of our sales offices.
Feel free to get in touch if you have any additional questions or need assistance!
Limited availability
0.80 €
Add
**Loop Tape for Outdoor Blinds S90: Unmatched Durability and Performance**

**Material:**
Our loop tape is made from a high-quality blend of polyester and Kevlar. This combination ensures exceptional durability and strength, making it ideal for outdoor use. The robust material withstands the toughest outdoor conditions and ensures long-lasting performance.

**Colors:**
Choose from two versatile colors: Black and Grey. These neutral tones seamlessly integrate with various designs of outdoor blinds, offering both functionality and aesthetic appeal.

**Pitch:**
The standard pitch of our loop tape is 86 mm, ensuring precise and reliable fitting for your outdoor blinds.

**Loop Size:**
The loop measures 9.5 mm, providing optimal engagement and secure fastening.

**Strength and Elongation:**
- **Breaking Strength:** Our loop tape boasts a minimum breaking strength of 500 N, ensuring robust performance even under high tension.
- **Elongation:** With an elongation of less than 0.5% (measured from 5N to 50N), our tape maintains its integrity and functionality without significant stretch.

**Customization:**
We understand that every project has unique requirements. If you need different dimensions or specific constructions, our team is ready to assist you. We offer customization to meet your exact specifications, ensuring you get the perfect solution for your outdoor blinds.

**Contact Us:**
For further information or to discuss your specific needs, please reach out to one of our sales offices. Our dedicated team is ready to assist you with any questions or support you may need. Don't hesitate to contact us for expert guidance and assistance!

**Choose our Loop Tape for Outdoor Blinds and experience unparalleled durability, strength, and customization options tailored to your outdoor needs.**

**Hashtags:**
#OutdoorBlinds #LoopTape #DurableTape #PolyesterKevlar #CustomizableTape #HomeImprovement #OutdoorLiving
**Loop Trak za Zunanja Senčila S90: Nepremagljiva Vzdržljivost in Učinkovitost**

**Material:**
Naš loop trak je izdelan iz visoko kakovostne mešanice poliestra in Kevlarja. Ta kombinacija zagotavlja izjemno vzdržljivost in moč, kar je idealno za zunanjo uporabo. Robusten material prenese najtežje zunanje pogoje in zagotavlja dolgotrajno delovanje.

**Barve:**
Izbirate lahko med dvema univerzalnima barvama: Črna in Siva. Ti nevtralni odtenki se brezhibno vključujejo v različne zasnove zunanjih senčil, kar zagotavlja tako funkcionalnost kot estetsko privlačnost.

**Razmik:**
Standardni razmik našega loop traku je 86 mm, kar zagotavlja natančno in zanesljivo prileganje za vaša zunanja senčila.

**Velikost Zanke:**
Velikost zanke je 9,5 mm, kar omogoča optimalno zapenjanje in varno pritrditev.

**Trdnost in Raztezek:**
- **Natezna Trdnost:** Naš loop trak se ponaša z minimalno natezno trdnostjo 500 N, kar zagotavlja robustno delovanje tudi pod visokimi obremenitvami.
- **Raztezek:** Z raztezkom manj kot 0,5% (merjeno od 5N do 50N) naš trak ohranja svojo celovitost in funkcionalnost brez znatnega raztezanja.

**Prilagoditve:**
Zavedamo se, da ima vsak projekt edinstvene zahteve. Če potrebujete druge dimenzije ali posebne konstrukcije, je naša ekipa tu, da vam pomaga. Ponujamo prilagoditve, da ustrezajo vašim natančnim specifikacijam in zagotavljamo, da dobite popolno rešitev za vaša zunanja senčila.

**Kontaktirajte Nas:**
Za več informacij ali za razpravo o vaših specifičnih potrebah se obrnite na eno od naših prodajnih pisarn. Naša predana ekipa je pripravljena, da vam pomaga z vsemi vprašanji ali podporo, ki jo morda potrebujete. Ne oklevajte in stopite v stik za strokovno svetovanje in pomoč!

**Izberite naš Loop Trak za Zunanja Senčila in izkusite nepremagljivo vzdržljivost, trdnost ter prilagoditvene možnosti, prilagojene vašim zunanjim potrebam.**

**Hashtags:**
#ZunanjaSenčila #LoopTrak #VzdržljivTrak #PoliesterKevlar #PrilagodljivTrak #DomInVrt #ZunanjeBivanje
**Loopband für Außenjalousien Raffstoren S90: Unübertroffene Haltbarkeit und Leistung**

**Material:**
Unser Loopband besteht aus einer hochwertigen Mischung aus Polyester und Kevlar. Diese Kombination gewährleistet außergewöhnliche Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit, was es ideal für den Außeneinsatz macht. Das robuste Material hält den Anforderungen der Außenumgebung stand und sorgt für eine lange Lebensdauer.

**Farben:**
Wählen Sie zwischen zwei vielseitigen Farben: Schwarz und Grau. Diese neutralen Töne fügen sich nahtlos in verschiedene Designs von Außenjalousien ein und bieten sowohl Funktionalität als auch ästhetische Anziehungskraft.

**Teilung:**
Die Standard-Teilung unseres Loopbands beträgt 86 mm und sorgt für eine präzise und zuverlässige Passform für Ihre Außenjalousien.

**Schleifengröße:**
Die Schleife misst 9,5 mm und bietet eine optimale Verbindung und sichere Befestigung.

**Stärke und Dehnung:**
- **Reißfestigkeit:** Unser Loopband hat eine Mindestreißfestigkeit von 500 N und gewährleistet eine robuste Leistung auch unter hoher Spannung.
- **Dehnung:** Mit einer Dehnung von weniger als 0,5% (gemessen von 5N bis 50N) behält unser Band seine Integrität und Funktionalität ohne signifikante Dehnung.

**Anpassungen:**
Wir verstehen, dass jedes Projekt einzigartige Anforderungen hat. Wenn Sie andere Abmessungen oder spezielle Konstruktionen benötigen, ist unser Team bereit, Ihnen zu helfen. Wir bieten Anpassungen, um Ihre genauen Spezifikationen zu erfüllen und sicherzustellen, dass Sie die perfekte Lösung für Ihre Außenjalousien erhalten.

**Kontaktieren Sie uns:**
Für weitere Informationen oder zur Besprechung Ihrer spezifischen Bedürfnisse wenden Sie sich bitte an eines unserer Vertriebsbüros. Unser engagiertes Team steht Ihnen bei allen Fragen oder Anliegen zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns für eine fachkundige Beratung und Unterstützung zu kontaktieren!

**Wählen Sie unser Loopband für Außenjalousien Raffstoren S90 und erleben Sie unübertroffene Haltbarkeit, Stärke und Anpassungsoptionen, die auf Ihre Außenanforderungen zugeschnitten sind.**

**Hashtags:**
#Außenjalousien #RaffstorenS90 #Loopband #LanglebigesBand #PolyesterKevlar #AnpassbaresBand #Heimwerken #Außenbereich
**Loop Traka za Spoljašnje Roletne S90: Neprevaziđena Izdržljivost i Performanse**

**Materijal:**
Naša loop traka je napravljena od visokokvalitetne mešavine poliestera i Kevlara. Ova kombinacija garantuje izuzetnu izdržljivost i otpornost, što je čini idealnom za spoljašnju upotrebu. Robustan materijal podnosi najteže spoljašnje uslove i obezbeđuje dugotrajne performanse.

**Boje:**
Birajte između dve univerzalne boje: Crna i Siva. Ove neutralne nijanse se savršeno uklapaju u različite dizajne spoljašnjih roletni, pružajući i funkcionalnost i estetsku privlačnost.

**Razmak:**
Standardni razmak naše loop trake je 86 mm, što osigurava precizno i pouzdano pristajanje za vaše spoljašnje roletne.

**Veličina Petlje:**
Petlja meri 9,5 mm, omogućavajući optimalno spajanje i sigurno pričvršćivanje.

**Snaga i Izduženje:**
- **Prekidna Snaga:** Naša loop traka ima minimalnu prekidnu snagu od 500 N, što obezbeđuje robusne performanse čak i pod visokim naponom.
- **Izduženje:** Sa izduženjem manjim od 0,5% (mereno od 5N do 50N) naša traka zadržava svoj integritet i funkcionalnost bez značajnog istezanja.

**Prilagođavanje:**
Razumemo da svaki projekat ima jedinstvene zahteve. Ako vam trebaju druge dimenzije ili specifične konstrukcije, naš tim je tu da vam pomogne. Nudimo prilagođavanje prema vašim tačnim specifikacijama, obezbeđujući savršeno rešenje za vaše spoljašnje roletne.

**Kontaktirajte nas:**
Za više informacija ili za razgovor o vašim specifičnim potrebama, obratite se jednoj od naših prodajnih kancelarija. Naš posvećeni tim je spreman da vam pomogne sa svim pitanjima ili podrškom koja vam je potrebna. Ne oklevajte da nas kontaktirate za stručno savetovanje i pomoć!

**Izaberite našu loop traku za spoljašnje roletne i iskusite neprevaziđenu izdržljivost, snagu i mogućnosti prilagođavanja koje su prilagođene vašim spoljašnjim potrebama.**

**Hashtags:**
#SpoljašnjeRoletne #LoopTraka #IzdržljivaTraka #PoliesterKevlar #PrilagodljivaTraka #UređenjeDoma #SpoljašnjiProstor
**Loop Szalag Kültéri Redőnyökhöz S90: Páratlan Tartósság és Teljesítmény**

**Anyag:**
Loop szalagunk kiváló minőségű poliészter és Kevlar keverékéből készül. Ez a kombináció biztosítja a rendkívüli tartósságot és szilárdságot, így ideális kültéri használatra. A robusztus anyag ellenáll a legkeményebb kültéri körülményeknek és hosszú élettartamot biztosít.

**Színek:**
Válasszon két sokoldalú szín közül: fekete és szürke. Ezek a semleges árnyalatok zökkenőmentesen illeszkednek különféle kültéri redőny dizájnokhoz, mind funkcionálisan, mind esztétikailag vonzóvá téve azokat.

**Oszlás:**
A loop szalagunk szabványos oszlása 86 mm, ami pontos és megbízható illeszkedést biztosít a kültéri redőnyeihez.

**Hurok Méret:**
A hurok mérete 9,5 mm, optimális kapcsolódást és biztonságos rögzítést biztosítva.

**Szilárdság és Nyúlás:**
- **Szakítószilárdság:** Loop szalagunk minimális szakítószilárdsága 500 N, ami biztosítja a robusztus teljesítményt még nagy feszültség alatt is.
- **Nyúlás:** 0,5%-nál kisebb nyúlással (5N-tól 50N-ig mérve) szalagunk megőrzi integritását és funkcionalitását jelentős nyúlás nélkül.

**Testreszabás:**
Megértjük, hogy minden projekt egyedi követelményeket támaszt. Ha más méretekre vagy speciális kialakításokra van szüksége, csapatunk kész segíteni. Testreszabási lehetőségeket kínálunk, hogy pontos igényeinek megfeleljünk, és biztosítsuk, hogy a kültéri redőnyeihez tökéletes megoldást kapjon.

**Lépjen kapcsolatba velünk:**
További információért vagy egyedi igényeinek megbeszéléséhez kérjük, forduljon valamelyik értékesítési irodánkhoz. Elkötelezett csapatunk készen áll, hogy minden kérdésére vagy támogatási igényére válaszoljon. Ne habozzon kapcsolatba lépni velünk szakértői tanácsadásért és segítségért!

**Válassza loop szalagunkat kültéri redőnyeihez, és tapasztalja meg a páratlan tartósságot, szilárdságot és testreszabási lehetőségeket, amelyek az Ön kültéri igényeihez igazodnak.**

**Hashtags:**
#KültériRedőnyök #LoopSzalag #TartósSzalag #PoliészterKevlar #TestreszabhatóSzalag #OtthonFelújítás #KültériÉlet
**Loop páska pro venkovní žaluzie S90: Nepřekonatelná odolnost a výkon**

**Materiál:**
Naše loop páska je vyrobena z vysoce kvalitní směsi polyesteru a Kevlaru. Tato kombinace zaručuje mimořádnou odolnost a pevnost, díky čemuž je ideální pro venkovní použití. Robustní materiál odolá náročným venkovním podmínkám a zajišťuje dlouhou životnost.

**Barvy:**
Vyberte si ze dvou univerzálních barev: Černá a Šedá. Tyto neutrální odstíny se bez problémů začlení do různých designů venkovních žaluzií a nabízejí jak funkčnost, tak estetickou přitažlivost.

**Rozteč:**
Standardní rozteč naší loop pásky je 86 mm, což zajišťuje přesné a spolehlivé připevnění k vašim venkovním žaluziím.

**Velikost smyčky:**
Smyčka měří 9,5 mm a poskytuje optimální spojení a bezpečné upevnění.

**Síla a protažení:**
- **Pevnost v tahu:** Naše loop páska má minimální pevnost v tahu 500 N, což zajišťuje robustní výkon i při vysokém napětí.
- **Protažení:** S protažením menším než 0,5 % (měřeno od 5N do 50N) si naše páska zachovává svou integritu a funkčnost bez významného protažení.

**Přizpůsobení:**
Chápeme, že každý projekt má jedinečné požadavky. Pokud potřebujete jiné rozměry nebo speciální konstrukce, náš tým je připraven vám pomoci. Nabízíme přizpůsobení, aby vaše přesné specifikace byly splněny a zajistíme, že dostanete perfektní řešení pro vaše venkovní žaluzie.

**Kontaktujte nás:**
Pro další informace nebo pro projednání vašich specifických potřeb se prosím obraťte na jednu z našich prodejních kanceláří. Náš tým je připraven vám pomoci s jakýmikoli dotazy nebo potřebami. Neváhejte nás kontaktovat pro odborné poradenství a podporu!

**Vyberte si naši loop pásku pro venkovní žaluzie a zažijte nepřekonatelnou odolnost, sílu a možnosti přizpůsobení, které jsou přizpůsobeny vašim venkovním potřebám.**

**Hashtags:**
#VenkovníŽaluzie #Raffstoren #LoopPáska #OdolnáPáska #PolyesterKevlar #PřizpůsobitelnáPáska #DomácíKutilství #VenkovníProstor
**Loop Páska pre Vonkajšie Žalúzie S90: Neprekonateľná Odolnosť a Výkon**

**Materiál:**
Naša loop páska je vyrobená z vysoko kvalitnej zmesi polyesteru a Kevlaru. Táto kombinácia zaručuje mimoriadnu odolnosť a pevnosť, čo ju robí ideálnou pre vonkajšie použitie. Robustný materiál odoláva najnáročnejším vonkajším podmienkam a zaisťuje dlhú životnosť.

**Farby:**
Vyberte si z dvoch univerzálnych farieb: Čierna a Sivá. Tieto neutrálne odtiene sa bez problémov začlenia do rôznych dizajnov vonkajších žalúzií a ponúkajú tak funkčnosť, ako aj estetickú príťažlivosť.

**Rozstup:**
Štandardný rozstup našej loop pásky je 86 mm, čo zaisťuje presné a spoľahlivé upevnenie pre vaše vonkajšie žalúzie.

**Veľkosť Očka:**
Očko má veľkosť 9,5 mm, čo poskytuje optimálne spojenie a bezpečné upevnenie.

**Pevnosť a Predĺženie:**
- **Pevnosť v Ťahu:** Naša loop páska má minimálnu pevnosť v ťahu 500 N, čo zaisťuje robustný výkon aj pri vysokom napätí.
- **Predĺženie:** S predĺžením menej ako 0,5% (merané od 5N do 50N) si naša páska zachováva svoju integritu a funkčnosť bez významného predĺženia.

**Prispôsobenie:**
Chápeme, že každý projekt má jedinečné požiadavky. Ak potrebujete iné rozmery alebo špeciálne konštrukcie, náš tím je pripravený vám pomôcť. Ponúkame prispôsobenie podľa vašich presných špecifikácií, čím zabezpečujeme, že dostanete perfektné riešenie pre vaše vonkajšie žalúzie.

**Kontaktujte Nás:**
Pre viac informácií alebo na prejednanie vašich konkrétnych potrieb sa obráťte na niektorú z našich predajných kancelárií. Náš tím je pripravený pomôcť vám s akýmikoľvek otázkami alebo požiadavkami. Neváhajte nás kontaktovať pre odborné poradenstvo a podporu!

**Vyberte si našu loop pásku pre vonkajšie žalúzie a zažite neprekonateľnú odolnosť, pevnosť a možnosti prispôsobenia, ktoré sú prispôsobené vašim vonkajším potrebám.**

**Hashtags:**
#VonkajšieŽalúzie #LoopPáska #OdolnáPáska #PolyesterKevlar #PrispôsobiteľnáPáska #DomáceVylepšenia #VonkajšíPriestor
**Taśma Pętelkowa do Rolet Zewnętrznych S90: Niezrównana Trwałość i Wydajność**

**Materiał:**
Nasza taśma pętelkowa jest wykonana z wysokiej jakości mieszanki poliestru i Kevlaru. Ta kombinacja zapewnia wyjątkową trwałość i wytrzymałość, co czyni ją idealną do użytku na zewnątrz. Solidny materiał wytrzymuje najtrudniejsze warunki zewnętrzne i zapewnia długą żywotność.

**Kolory:**
Wybierz spośród dwóch uniwersalnych kolorów: czarny i szary. Te neutralne odcienie bezproblemowo integrują się z różnymi projektami rolet zewnętrznych, oferując zarówno funkcjonalność, jak i estetyczny wygląd.

**Rozstaw:**
Standardowy rozstaw naszej taśmy pętelkowej wynosi 86 mm, co zapewnia precyzyjne i niezawodne dopasowanie do rolet zewnętrznych.

**Rozmiar Pętelki:**
Pętelka ma rozmiar 9,5 mm, co zapewnia optymalne połączenie i bezpieczne mocowanie.

**Wytrzymałość i Rozciągliwość:**
- **Wytrzymałość na Zerwanie:** Nasza taśma pętelkowa ma minimalną wytrzymałość na zerwanie wynoszącą 500 N, co zapewnia solidne działanie nawet przy dużym napięciu.
- **Rozciągliwość:** Przy rozciągliwości mniejszej niż 0,5% (mierzonej od 5N do 50N) nasza taśma zachowuje swoją integralność i funkcjonalność bez znaczącego rozciągnięcia.

**Dostosowanie:**
Rozumiemy, że każdy projekt ma unikalne wymagania. Jeśli potrzebujesz innych wymiarów lub specjalnych konstrukcji, nasz zespół jest gotowy Ci pomóc. Oferujemy dostosowanie do Twoich dokładnych specyfikacji, zapewniając idealne rozwiązanie dla Twoich rolet zewnętrznych.

**Skontaktuj się z nami:**
Aby uzyskać więcej informacji lub omówić swoje specyficzne potrzeby, skontaktuj się z jednym z naszych biur sprzedaży. Nasz zespół jest gotowy, aby pomóc Ci z wszelkimi pytaniami lub wsparciem, które mogą być potrzebne. Nie wahaj się skontaktować z nami w celu uzyskania fachowej porady i pomocy!

**Wybierz naszą taśmę pętelkową do rolet zewnętrznych i doświadcz niezrównanej trwałości, wytrzymałości oraz możliwości dostosowania, które są dopasowane do Twoich potrzeb zewnętrznych.**

**Hashtags:**
#RoletyZewnętrzne #TaśmaPętelkowa #TrwałaTaśma #PoliesterKevlar #DostosowywalnaTaśma #DomoweUlepszenia #PrzestrzeńZewnętrzna
There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
SKOVELA d.o.o. © 2001-2024 VSE PRAVICE PRIDRžANE
Payments SKB banka d.d     
IBAN: SI56 0316 3100 0564 526
SWIFT: SKBASI2X
Phone SI  - DE: +386 40 20 50 54
Phone SI - EN: +386 41 696 072
Phone CN: +86 137 01 500 476
Flag Counter
Back to content