spdp_si_zvei - Roll former for external blinds Skovela d.o.o.

Kg
Show more when Clicking an Image
Go to content

spdp_si_zvei

About
SKOVELA D.O.O.
Splošni dobavni, prodajni in plačilni pogoji
(v nadaljevanju: splošni dobavni in plačilni pogoji)
Družba SKOVELA d.o.o. ni članica nemškega osrednjega združenja elektrotehnične in elektronske industrije (Zentralverband Elektrotechnik– und Elektronikindustrie e.V.) vendar se zato močno osredotoča na širjenje in upoštevanje priporočil združenja ZVEI glede teh pogojev. V zvezi s podaljšanim pridržkom lastninske pravice za vsa pogodbena razmerja velja dopolnilna klavzula združenja ZVEI »Razširjeni pridržek lastninske pravice«, in sicer skladno s stanjem iz novembra 2005. Na splošno veljajo spodaj opisani pogoji poslovanja družbe SKOVELA d.o.o., ki so bili sestavljeni na podlagi priporočil združenja ZVEI.
1.         Splošno
(1)       Za vsa pogodbena razmerja med stranko in družbo (v nadaljevanju: izvajalec) veljajo izključno naslednji pogoji. Izvajalec ne priznava pogojev, ki niso skladni s pogoji podjetja, prav tako ne priznava pogojev, ki odstopajo od dobavnih in plačilnih pogojev, razen če pisno izrecno odobri takšne pogoje. Dobavni in plačilni pogoji izvajalca prav tako veljajo, če je izvajalec seznanjen s pogoji stranke in so ti v nasprotju s pogoji izvajalca oz. od njih odstopajo, izvajalec pa kljub temu brez pridržkov dobavi blago ali izvede storitve.
Izvajalec ima pravico odstopiti od pogodbe, če se stranka ne strinja z dobavnimi in plačilnimi pogoji. V tem primeru so zahtevki s strani stranke izključeni.
(2)        Vsi dogovori med stranko in izvajalcem glede izvajanja pogodbe so zapisani v pogodbi.
(3)        Dobavni in plačilni pogoji izvajalca veljajo tudi za vse nadaljnje posle s stranko.
(4)        Stranka mora izvajalca obvestiti, če obstaja možnost, da bodo izdelki (tudi izdelki, vgrajeni v druge izdelke), ki jih je izvajalec dobavil potrošnikom, dobavljeni skladno s 13. členom nemškega civilnega zakonika BGB.
(5)        Izvajalec si brez omejitev pridržuje pravico do uveljavljanja lastninskih pravic in morebitnih avtorskih pravic za predračune, izračune, vzorce, modele, skice in drugo dokumentacijo v fizični ali nefizični obliki. Stranka lahko zgoraj navedeno dokumentacijo uporabi samo za preverjanje ponudb, tretjim osebam pa jo lahko zagotovi samo s predhodnim pisnim soglasjem izvajalca. Če stranka ne izvede naročila, je treba ponudbi priložene skice in drugo dokumentacijo nemudoma vrniti izvajalcu.
Zgoraj omenjeno določilo je brezpredmetno, če je navedena dokumentacija splošno dostopna.
2.         Ponudbe
(1)        Pogodbe je mogoče skleniti samo s pisno ali elektronsko potrditvijo naročila s strani izvajalca. Ponudbe izvajalca, vključno vsaj z izvedbo, cenami in roki, so neobvezujoče, dokler niso izrecno označene kot »obvezujoče«. Za obseg dobave ali storitev je načeloma merodajna samo potrditev naročila.
(2)        Dokumentacija, kot so slike, skice in navedbe teže, ki je osnova izvajalčeve ponudbe, je skrbno preverjena, vendar zgolj delno obvezujoča, dokler ni izrecno dogovorjeno drugače. Navedene mere in enote niso obvezujoče, dokler niso izrecno označene kot obvezujoče. Izvajalec si pridržuje pravico do sprememb, ki storitve nebistveno spremenijo ali jih izboljšajo, če jih stranka dopušča. Izvajalec stranki ne zagotavlja, da dobavljeno blago ali storitve ustrezajo namenu, ki ga je predvidela stranka.
3.         Obveznost sodelovanja stranke
(1)        Stranka imenuje strokovno usposobljeno osebo za stik, ki izvajalcu posreduje potrebne informacije in sprejema odločitve, pomembne za izvedbo naročila, ali zna pripomoči k sprejemanju tovrstnih odločitev. Izvajalec bo osebo stranke za stik vključil samo, ko in če bo to potrebno za izvedbo naročila.
(2)        Stranka mora zagotoviti razmere, ki omogočajo pravilno izvedbo naročila. Stranka je izvajalcu predvsem dolžna zagotoviti potrebno pomoč, ki jo nudi sama ali prek svojega pomožnega osebja, in sicer pravočasno, v zahtevanem obsegu in brezplačno.
(3)        Če izvedba naročila zahteva spremembe ali dopolnitve programske opreme stranke, mora stranka zagotoviti odgovorno in usposobljeno osebo iz svojega podjetja, ki bo izvedla spremembe oz. na zahtevo izvajalca z njim sodelovala.
(4)        Če izvedba naročila zahteva upravljanje stroja stranke, mora stranka zagotoviti odgovornega in usposobljenega upravljavca iz svojega podjetja.
(5)        Stranka mora izvajalcu tudi brez posebne zahteve dati na voljo specifično dokumentacijo, potrebno za izvedbo, in druge potrebne notranje informacije.
(6)        Stranka odgovarja za zamude ali napake pri izvedbi naročila, ki so nastale zaradi zagotovljenih podatkov glede naročila, napačnih ali nepopolnih podatkov ter drugih okoliščin, za katere je odgovorna sama.
4.         Dobava in storitev
(1)        Dobavni rok oz. rok za izvedbo se šteje kot upoštevati, če izvajalec v dogovorjenem roku stranki sporoči, da je blago pripravljeno na odpremo oz. se dogovori glede datuma za izvedbo storitve. Primerne delne dostave ali delno opravljene storitve in standardna ali še dopustna odstopanja od naročene količine so dopustna, razen če delna dobava ali delno opravljena storitev stranke ne zanima.
(2)        Če je zamuda pri dobavi ali izvedbi storitev posledica višje sile ali dogodkov, ki izvajalcu (ali njegovim dobaviteljem in poddobaviteljem) ne samo začasno bistveno otežijo ali onemogočijo dobavo (sem sodijo predvsem motnje v delovanju, stavke, izprtje, uradne odredbe, pomanjkanje surovin, težave pri oskrbi z energijo, mobilizacija, izgredi itd.), izvajalec tudi pri obvezujočih dogovorjenih rokih in terminih ne prevzema odgovornosti. Ti dogodki zagotavljajo izvajalcu pravico, da dobavo oz. storitev odloži za toliko časa, kolikor trajajo moteči dejavniki, čemur se prišteje še čas za pripravo izvedbe. Dogodki izvajalcu prav tako omogočajo, da zaradi še neizpolnjenega dela delno ali v celoti odstopi od pogodbe.
(3)        Če trajajo motnje dlje kot tri mesece, ima stranka po določenem naknadnem roku pravico, da glede še neizpolnjenega dela odstopi od pogodbe. Tudi če bi se čas dobave podaljšal oz. izvajalec ne bi več imel obveznosti, stranka ni upravičena do odškodninskih zahtevkov. Izvajalec se lahko na zgoraj navedene okoliščine sklicuje samo, če je stranko o teh okoliščinah nemudoma obvestil.
(4)        Če je izvajalec odgovoren za neupoštevanje pogodbeno določenih rokov in terminov oz. je v zamudi, ima stranka pravico do nadomestila za zamudo v višini 0,5 % za vsak dopolnjeni teden zamude, vendar skupno največ v višini 5 % vrednosti računa za zamujene dobave in storitve.
(5)        Odškodninski zahtevki stranke zaradi zamude pri dobavi in odškodninski zahtevki kot nadomestilo za neopravljene storitve, ki presegajo mejne vrednosti, navedene v točki 4 (4), so brezpredmetni za vse zamujene dobave, tudi po poteku roka za dostavo, ki bi ga moral upoštevati izvajalec. Zgornje določilo ne velja, če izvajalec odgovarja za naklepno dejanje, hudo malomarnost ali poškodbe, ki lahko ogrozijo življenje, telo ali zdravje. V okviru zakonskih določil lahko stranka od pogodbe odstopi samo, če je za zamudo pri dobavi odgovoren izvajalec. Sprememba dokaznega bremena v škodo stranke ni povezana z zgornjimi določili.
(6)        Stranka mora v razumnem roku sporočiti, ali bo zaradi zamude pri dobavi od pogodbe odstopila ali bo pri njej vztrajala.
(7)        Izvajalec mora glede na vrsto naloge storitve izvesti skladno z najnovejšim stanjem tehnike. Zahteve stranke so veljavne izključno v pisni obliki, stranka pa jih mora izvajalcu posredovati pred sklenitvijo pogodbe.
(8)        Pri izvajanju naročil se upoštevajo načela, ki so skladna s poklicno dejavnostjo, dela pa izvajajo usposobljeni delavci ali partnerji, ki jih določi izvajalec. Izvajalcu je prepuščena izbira osebja in partnerjev.
(9)        Storitve se izvedejo v obsegu, skladnim z naročilom, in sicer pri stranki ali izvajalcu. Če izvajalec storitve izvede pri stranki, mora stranka delavcem izvajalca zagotoviti ustrezne sredstva in delovni prostor. Stranka delavcem izvajalca nima pravice dajati nikakršnih ukazov. Delavci izvajalca se ne smejo pridružiti podjetju stranke.
(10)      Izvajalec ima pravico, da storitev opravi v več ustreznih delih, če to za stranko ne predstavlja nesprejemljivih dodatnih dela ali stroškov.
(11)      Če se odprema ali dostava na željo stranke odloži za več kot mesec dni po tem, ko je izvajalec sporočil, da blago lahko odpremi ali dostavi, lahko izvajalec stranki za vsak začetek meseca zaračuna stroške skladiščenja v višini 0,5 % cene predmetov dobave, vendar največ v skupni višini 5 %. Dokazovanje višjih ali nižjih stroškov skladiščenja je prepuščeno pogodbenima strankama.
5.        Varovanje podatkov
(1)        Stranka mora strogo varovati vse zaupne informacije, ki jih je prejela od izvajalca; tretjim osebam lahko informacije razkriva samo z izrecnim pisnim soglasjem izvajalca.
(2)        Zaupni so vsi informacije, dejstva, dokumentacija, podatki in/ali znanja, predvsem pa tehnične in/ali gospodarske informacije, konstrukcijski dokumenti, specifikacije, skice, vzorci, prototipi, rezultati preizkusov in/ali drugi znanje in izkušnje (v nadaljevanju: zaupne informacije), ki v času posredovanja niso bili splošno dostopni in jih je stranka pridobila med pogajanji ali zaradi pogajanj in/ali med pogovori z izvajalcem, njegovimi vodilnimi zaposlenimi, delavci in/ali svetovalci ne glede na to, ali jih je stranka pridobila v pisni ali ustni obliki. Zaupne informacije so poleg tega tudi vsi seznami, datoteke, izračuni, izkušnje, tehnologija, elektronski, elektromagnetni ali vizualni nosilci podatkov, cene in/ali pogoji ne glede na njihovo obliko. Zaupne informacije zajemajo tudi vse kopije teh zaupnih informacij, lastnoročno izdelano gradivo in povzetke. (3) Obveznost varovanja podatkov velja tudi po poteku pogodbe. Ta preneha veljati, ko postanejo znanje in izkušnje, vsebovani v zaupnih informacijah, splošno znani. Stranka mora svoje zaposlene ustrezno obvezati k varovanju zaupnih podatkov.
6.         Cene, odprema, embalaža
(1)        Cene, honorarji in dodatni stroški se zaračunajo skladno s pisnimi dogovori. Če takšni dogovori niso sklenjeni, ima izvajalec pravico zaračunati ceno skladno s cenikom in honorarji družbe SKOVELA d.o.o., veljavnimi na dan izvedbe storitve (v smislu specifične postavke za delovno uro izvajalca, ki jo je na željo mogoče posredovati stranki). Če specifičnih cen za določeno storitev ni, velja za dogovorjeno ceno običajna tržna cena. V cene in honorarje načeloma niso vključeni prevozni in potni stroški, stroški pakiranja, tovornina in zavarovanje v primeru, da je treba storitev izvesti drugje kot na sedežu izvajalca. Ti stroški se stranki zaračunajo posebej in skladno s točko 6 (2). Vse cene in honorarje je treba razumeti kot cene/honorarje franko tovarna (razen pakiranja) in s pribitkom zakonskega davka na dodano vrednost. Če stranka želi hitrejšo dostavo, prevzame vse nastale dodatne stroške.
(2)        Izvajalec si pridržuje pravico do doplačil v primeru delitve pakirnih enot. Če stranka ne doseže najnižje vrednosti naročila, ki znaša 100,00 evrov neto na naročilo, se ji zaračuna pavšal za obdelavo naročila v višini 15,00 evrov neto.
(3)        Tveganje za odpremo nosi stranka. Tveganje za morebitna uničenje in poslabšanja na stranko preide ob izročitvi prevozniku oz. najpozneje, ko tovor zapusti proizvodni obrat. Če zamuda pri odpremi nastane zaradi razlogov, za katere izvajalec ne odgovarja, tveganje na stranko preide, ko izvajalec sporoči, da je blago pripravljeno na odpremo.
(4)        Izbira primernega prevoznega sredstva (letalo, železnica, tovorno vozilo) je naloga izvajalca.
Izvajalec izbere prevozno sredstvo, ki ustreza namenu. Plačilo namestitvenega in drugega osebja izvajalca se za potovanja v tujino določi glede na veljavno davčno zakonodajo posamezne države (davčni list Bundessteuerblatt, 1. del). Za potovanja znotraj države skladno s smernicami LStrR 39 upoštevajo veljavne dnevnice. Pri uporabi motornega vozila se za vsak prevoženi kilometer zaračuna znesek v višini 0,80 evra.
(5)        Izposojene palete ostanejo last izvajalca in jih je treba pri naslednji pošiljki vrniti v brezhibnem stanju. Možna je tudi vrnitev palet enake vrednosti ali vrste. Če izvajalec v enem mesecu po dobavi ne prejme palet, lahko zaračuna stroške po lastni presoji. Stranka ima pravico, da transportno embalažo, ki jo je prejela skupaj s pošiljko izvajalca, vrne na izvajalčev sedež. Sortirana embalaža mora biti čista, brez tujkov in razvrščena glede na vrsto embalaže. V nasprotnem primeru ima izvajalec pravico, da stranki zaračuna dodatne stroške, ki so nastali zaradi odstranjevanja odpadkov.
7.         Izstavitev računa, plačilo in odstop terjatev
(1)        Računi zapadejo v 8 dneh od izstavitve računa in dostave izvajalcu, pri čemer se prizna 2–odstotni popust, ali v 30 dneh od izstavitve računa in dostave izvajalcu brez popusta. Če storitev v okviru pogodbe o delu še ni prevzeta, v plačilo zapade najmanj polovica zneska računa.
(2)        Dogovorjeni plačilni roki se štejejo kot upoštevani, če je znesek, ki ga je treba plačati, izvajalcu na voljo na dan zapadlosti. Čeki in menice se sprejmejo zgolj zaradi izpolnitve obveznosti. Izvajalec se ne obvezuje k sprejemanju zgoraj navedenih plačilnih sredstev.
(3)        Stranka ima pridržno pravico samo glede zahtevkov iz istega pogodbenega razmerja, ki pa morajo biti nesporni ali pravnomočni. V slednjem primeru lahko stranka plačilo nadomestila zaradi manjkajočih delov pri dobavi ali pomanjkljive storitve zadrži samo v višini, ki ustreza vrednosti pomanjkljive pošiljke ali storitve.
(4)        Izvajalec bo plačila nato prištel k še odprtim starim terjatvam do stranke. Če so iz naslova starih terjatev že nastale obresti, ima izvajalec pravico, da najprej zaračuna plačila na obresti in šele nato na glavnico terjatev.
(5)        Če stranka zamuja s plačilom, ima izvajalec pravico zahtevati plačilo obresti v zakonsko določeni višini.
(6)        V primeru dvomov glede plačilne sposobnosti stranke, zlasti pri zamudah s plačilom, prenehanju plačevanja, prošnji stranke za poravnavo ali moratorij, celotna terjatev izvajalca nemudoma zapade v plačilo. Enako velja, če je bila zoper premoženje stranke vložena prošnja za sprožitev postopka zaradi insolventnosti ali pa je bil tak postopek zaradi pomanjkanja sredstev zavrnjen. Izvajalec lahko v tem primeru zahteva predplačilo ali varščino in prekliče določene plačilne roke. Po prejemu plačila izvajalec v celoti izvede s stranko dogovorjene storitve. Pravica do odstopa od pogodbe ostane nespremenjena.
(7)        Odstop terjatev ali izterjava s strani tretjih oseb je dovoljena.
(8)        Stranka lahko obračunava samo nesporne ali pravnomočne terjatve.
8.         Zagotovljena sredstva
Naprave, stroje in druga oprema, ki jih izvajalec posodi stranki ali jih posreduje v najem, ostanejo v lasti izvajalca. Označeni morajo biti tako, da je stranki jasno razvidno, da so v lasti izvajalca, in jih je dovoljeno uporabljati samo v dogovorjene namene. Stranka mora z opremo ravnati skrbno in jo zaščititi pred dostopom tretjih oseb. Stranka mora izvajalca nemudoma pisno obvestiti o izgubi ali poškodbah in o rubežu ali drugih omejitvah, ki so jih povzročile tretje osebe. V primeru rubeža ali drugih omejitev mora stranka tretje osebe opozoriti, da gre za lastnino izvajalca. Stranka mora izvajalcu povrniti vse škodo in stroške, ki so nastali zaradi morebitne kršitve te obveznosti in posledičnih ukrepov zoper posredovanje tretjih oseb. Če izvajalec za izvedbo storitev s seboj prinese delovni material in/ali delovna sredstva, mu mora stranka zagotoviti primeren prostor za varno, brezplačno skladiščenje.
9.         Pridržek lastninske pravice
(1)        Do izpolnitve vseh terjatev (vključno s terjatvami zaradi neplačanih obveznosti na tekočem računu), do katerih je upravičen izvajalec glede na pravno podlago zdaj ali bo do njih upravičen v prihodnje, so izvajalcu zagotovljena naslednja jamstva, ki jih bo na zahtevo po lastni presoji sprostil, vendar zgolj, če bo njihova vrednost terjatve ves čas presegala za več kot 10 %.
(2)        Blago ostane last izvajalca. Pri predelavah ali obdelavah je izvajalec vselej proizvajalec, vendar se k temu ne obvezuje. Če (so)lastnina izvajalca zaradi povezave z drugimi izdelki preneha, se stranki vnaprej dogovorita, da se na izvajalca prenese (so)lastnina pri končnem izdelku sorazmerna glede na njegovo končno vrednost (fakturno vrednost). Stranka (so)lastnino izvajalca shrani brezplačno. Blago, katerega (so)lastnik je izvajalec, je v nadaljevanju imenovano pridržano blago.
(3)        Stranka ima pravico, da pridržano blago pri rednem poslovanju predela in proda, dokler ni v zamudi. Zastavitev ali prenos pravic iz naslova varščine ni dopustna. Stranka terjatve (vključno s terjatvami zaradi neplačanih obveznosti na tekočem računu), ki nastanejo zaradi nadaljnje prodaje ali kakšne druge pravne podlage (zavarovanja, nedovoljenega trgovanja) glede pridržanega blaga, že zdaj v celoti prepušča izvajalcu z namenom zavarovanja terjatev. Izvajalec stranko do preklica pooblašča, da terjatve, ki so bile odstopljene izvajalcu, izterja v lastnem imenu, vendar za račun izvajalca. To pooblastilo za izterjevanje je mogoče preklicati samo, če stranka svojih plačilnih obveznosti ne izpolnjuje skladno z določili.
(4)        Če s pridržanim blagom razpolaga tretja oseba, zlasti v primeru rubeža, mora stranka tretjo osebo opozoriti, da je blago last izvajalca, izvajalca pa mora nemudoma obvestiti o tem, da lahko ta uveljavlja svoje lastninske pravice. Če tretja oseba izvajalcu ne more povrniti stroškov sodnih ali izvensodnih postopkov, ki so nastali v povezavi z navedenim, odgovornost prevzame stranka.
(5)        Če stranka deluje v nasprotju s pogodbo (predvsem, če zamuja s plačilom), lahko izvajalec odstopi od pogodbe in zahteva vračilo pridržanega blaga.
(6)        V splošnem veljajo določila dopolnilne klavzule združenja ZVEI »Razširjeni pridržek lastninske pravice« v različici, veljavni novembra 2005.
10.       Prejem
Stranka ne sme zavrniti prejema pošiljke z nebistvenimi pomanjkljivostmi.
11.       Garancija
(1)        Izvajalec mora izvesti dobave in storitve, ki jih dolguje stranki, skrbno in strokovno skladno z najnovejšim stanjem tehnike in z zadevnimi varnostnimi predpisi. Garancija ne velja za še neodobrene testne izdelke, za katere razvojni proces še ni zaključen, predserijske naprave in/ali prototipe, ki jih stranka uporablja, ali storitve. Izvajalec v okviru svojih storitev jamči, da bo svoje delo opravljal skrbno in strokovno.
(2)        Po uspešnem prevzemu storitev v primeru pogodbe o opravljanju storitev je možna samo še pritožba zoper opravljeno delo zaradi skritih napak. Po ugotovitvi napake je treba nemudoma predložiti reklamacijo. Če reklamacija ni predložena v dveh (2) tednih po tem, ko bi napaka morala biti ugotovljena, se šteje, da je stranka opravljeno delo odobrila. V reklamaciji, ki mora biti pisna, je treba napake podrobno opisati.
(3)        Pri kupoprodajnih pogodbah veljajo določila 377. člena nemškega trgovskega zakonika (HGB). Izvajalec izrecno ugovarja morebitne izključitve obveznosti na podlagi zakonskih ali pogodbenih določil.
(4)        V okviru upravičenih reklamacij mora izvajalec vse dele ali storitve, ki so predmet stvarne napake, po lastni presoji brezplačno popraviti, dobaviti nove izdelke ali na novo izvesti storitve, če je bil vzrok za stvarno napako prisoten že v trenutku prenosa tveganja. Zastaralni rok za novo dobavljeno blago ali na novo izvedene storitve ob ustrezni uporabi je dvanajst mesecev po prenosu tveganja na stranko, če je ta stranka trgovec, razen če zakon obvezujoče predpisuje drugačen rok. Za potrošnike veljajo zakonski predpisi.
(5)        Izvajalcu je treba zagotoviti možnost, da v primernem roku poskrbi za naknadno izpolnitev obveznosti.
(6)        Zahtevki stranke za povračilo stroškov, ki so nastali zaradi naknadne izpolnitve obveznosti, zlasti stroškov prevoza, infrastrukture, dela in materiala, niso možni, če se stroški zvišajo, ker je bil predmet dobave naknadno premaknjen na kraj, ki ni podružnica strankinega podjetja, razen če je prenos predmeta na to mesto skladen s predvideno uporabo predmeta.
(7)        Regresni zahtevki stranke zoper izvajalca v smislu 478. člena nemškega civilnega zakonika BGB (regres podjetnika) obstajajo samo, če je njegova stranka porabnik in če stranka s svojim odjemalcem ni sklenila nobenih dogovorov, ki bi presegali zakonske okvire reklamacij. Glede obsega regresnih zahtevkov stranke zoper izvajalca skladno z 2. odstavkom 478. člena nemškega civilnega zakonika (BGB) se nadalje uporabi točka 11 (6).
(8)        Odgovornost za vse poškodbe je izključena, če ni izrecno navedena v zgoraj zapisanih določilih in če ni nastala na samem predmetu dobave. Iz tega so izvzete poškodbe, ki so bile povzročene naklepno ali pa so nastale zaradi hude malomarnosti imetnikov, vodilnih uslužbencev ali pomočnikov izvajalca oz. ki izvirajo iz krivdne kršitve bistvenih obveznosti. V zadnjem primeru se odgovornost prevzame samo za predvidljivo škodo, povzročeno na zelo pogost način. Bistvene obveznosti so tiste obveznosti, ki jih je treba izpolniti za ustrezno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in za katere se lahko stranka vselej zanese, da bodo upoštevane. Izključitev odgovornosti še naprej ni možna v primerih, ko pogodbeni stranki pri poškodbah na predmetu dobave prevzemata odgovornost za ogrožanje življenja, telesne poškodbe, škodo za zdravje ali za materialno škodo, ki je nastala pri uporabi predmetov za zasebno uporabo.
(9)        Pravica do garancije preneha ob spremembah rezultata storitev oz. izvedbe ali predmet dobave izvajalca. Če stranka izvajalcu onemogoči ogled in preverjanje nastalih napak ali če stranka brez predhodne privolitve izvajalca odpravi napake, prav tako preneha pravica do garancije, razen če je morala stranka nemudoma ukrepati zaradi tveganja za nadaljnje poslabšanje stanja. Pravica do garancije se ne navezuje na naravno obrabo ali poškodbe, ki po prenosu tveganja nastanejo zaradi napačnega ali malomarnega ravnanja, prekomerne obremenitve, neprimernih delovnih sredstev ter električnih in/ali mehanskih vplivov, ki presegajo normalno uporabo.
(10)      Če gre za serijsko napako, mora izvajalec po lastni presoji poskrbeti za zamenjavo ali popravilo pomanjkljivih naprav iz te serije. Če je izdelek izvajalca pri tem vgrajen v drug izdelek, pogodbeni stranki skupaj določita, ali in v kolikšni meri lahko izvajalec izdelke zamenja ali popravi. V tem primeru bo izvajalec po predhodni odločitvi in pisnem dogovoru s stranko poravnal upravičene stroške, ki so nastali pri stranki. Stranka lahko določila te točke uveljavlja izključno med garancijsko dobo.
Serijske napake so napake, ki se pojavijo pri materialih in sestavnih delih, ki jih dobavi izvajalec, in pri katerih je mogoče opaziti pogostost napak, ki izrazito presega pričakovano pogostost ali pogostost, ki jo navede izvajalec. Za serijsko napako gre predvsem takrat, ko je v treh mesecih dobavljenih več kot 8 % materialov z napako.
(11)      Za pravne napake veljajo zgornja določila ob upoštevanju določil iz 18. točke.
12.       Odgovornost/drugi odškodninski zahtevki
(1)        Dodatna odgovornost, ki presega določila 11. točke, je ne glede na pravno naravo uveljavljenega zahtevka izključena. To velja zlasti za odškodninske zahtevke iz naslova krivde ob sklenitvi pogodbe, zaradi drugih kršitev obveznosti ali zaradi deliktnih zahtevkov za nadomestilo materialne škode skladno z 823. členom nemškega civilnega zakonika BGB.
(2)        Omejitev v smislu točke 12 (1) velja tudi, če stranka namesto zahtevka za nadomestilo škode zahteva nadomestilo za nesmiselne stroške, in ne izvedbe storitev.
(3)        Če je škodna odgovornost v odnosu do stranke izključena ali omejena, to velja tudi za osebno škodno odgovornost uslužbencev, delojemalcev, sodelavcev, zastopnikov in pomožnega osebja izvajalca.
(4)        Nadomestilo za škodo, ki pri stranki nastane pri uporabi testnih izdelkov, ki so v postopku razvoja in še niso odobreni, predserijskih izdelkov in/ali prototipov, je izključeno.
13.       Odstop od pogodbe/odpoved pogodbe
(1)        Če je naknadna dostava ali storitev nemogoča zaradi razlogov, za katere je odgovoren izvajalec, je stranka upravičena do odstopa od pogodbe. Pri delni nezmožnosti izpolnitve obveznosti je stranka upravičena do odstopa od tistega dela pogodbenih storitev, ki jih ni bilo mogoče izvesti. Če stranke delna izpolnitev pogodbe ne zanima, lahko v celoti odstopi od pogodbe. V takšnih primerih ima stranka pravico do zahtevka za nadomestilo škode samo pod pogoji, ki so določeni v 11. in 12. točki.
(2)        Če izvajalec ni odgovoren za nezmožnost izvedbe, pogodbeni stranki sporazumno prilagodita pogodbo, če je to smiselno v gospodarskem smislu. V nasprotnem primeru lahko obe pogodbeni stranki v celoti ali delno odstopita od pogodbe.
(3)        Če je z odstopom od pogodbe ali odpovedjo pogodbe povezano prenehanje pravice do uporabe, mora stranka izvajalcu nemudoma posredovati izvirnik, vse njegove kopije in delne kopije ter kopije računalniških programov, ki so spremenjene ali povezane z drugim programskim gradivom, tehnične specifikacije in drugo dokumentacijo izvajalca, ki je zaščitena z avtorskimi pravicami, ali pa jih mora po predhodnem dogovoru z izvajalcem uničiti. To ne velja, če obstajajo zakonske obveznosti hranjenja dokumentov. Stranka mora izvajalca o tem nemudoma pisno obvestiti. Ob vračilu programske opreme se ti splošni dobavni in plačilni pogoji razširijo z določili licenčne pogodbe za končnega uporabnika (v nadaljevanju: licenčna pogodba) izvajalca. V primeru nesoglasij glede določil licenčne pogodbe ter teh splošnih dobavnih in plačilnih pogojev imajo prednost določila licenčne pogodbe.
(4)        Če je naknadna dobava ali storitev nemogoča zaradi razlogov, za katere je odgovorna stranka, če stranka odpove pogodbo brez odpovedne pravice ali odpovednega razloga ali če stranka odstopi od pogodbe, mora izvajalcu povrniti vse nastale izdatke, stroške ter drugo posredno in neposredno škodo.
14.       Zagotavljanje kakovosti
Pogodbenik zagotavlja kvalificiran sistem za varovanje okolja in obvladovanje kakovosti skladno s standardi DIN EN ISO 14001 in DIN EN ISO 9001-2000.
15.       Jamstvo za izdelke
Če mora izvajalec povrniti škodo za napako skladno z določili nemške zakonodaje, ki ureja jamstvo za izdelke, obseg jamstva upošteva izključno določila navedene zakonodaje. Za jamstvo, ki presega to določilo, je potrebno izrecno pisno soglasje.
16.       Konstrukcijske spremembe, slike in opisi
Izvajalec si pridržuje pravico, da kadar koli izvede konstrukcijske spremembe, vendar mu takšnih sprememb ni treba izvesti na že dostavljenih izdelkih.
Slike, mere, opisi, tehnične podrobnosti in pakirne enote v katalogih niso obvezujoče; izvajalec si pridržuje izrecno pravico do sprememb.
17.       Avtorske pravice
(1)            Če se v izvajalčevih izdelkih, ki jih je stranka trajno kupila, uporablja izvajalčeva programska oprema, stranka od izvajalca pridobi neizključno in časovno neomejeno pravico, da lahko uporablja programsko opremo za uporabo izdelka skladno s pogodbo. Izraz »programska oprema« zajema računalniško programsko opremo, z njo povezane medije, materiale za tiskanje, dokumentacijo v zvezi z uporabo, elektronske in spletne uporabniške priročnike. Poleg tega izraz »programska oprema« zajema še
posodobitve in nadgradnje, ki pripadajo določeni izhodiščni različici, če v spodnjih določbah ni izrecno navedeno drugače. Če pogodbenik stranki izdelke ponudi za določen čas, stranka pridobi časovno omejeno in neizključno pravica do uporabe, da lahko izvajalčevo programsko opremo uporablja pri uporabi izdelkov skladno s pogodbo.
V zvezi z nadomestilom za uporabo programske opreme in morebitno pogodbo o vzdrževanju stranki skleneta posebni dogovor.
(2)        Stranka se obvezuje, da bo zagotovila, da bo vsak, ki uporablja ta program, upošteval to licenčno pogodbo. Izraz »program« zajema izhodiščni program, vse njegove kopije (ena kopija) in dele programa, tudi če so ti povezani z drugimi programi. Program obsega strojno berljiva navodila, avdiovizualne vsebine in pripadajoče licenčno gradivo. Sicer pa veljajo licenčna določila posameznega proizvajalca programa. Če ni dogovorjeno drugače, lahko stranka hkrati uporablja program samo na enem računalniku. »Uporaba« programa pomeni, da je program v pomnilniku ali pomnilniškem mediju računalnika. Program, ki je v omrežnem strežniku nameščen samo za namene porazdelitve, se ne šteje kot v uporabi.
(3)        Licenčnina, ki jo zaračuna izvajalec, se obračuna glede na pogostost uporabe (npr. število uporabnikov), vire (npr. velikost procesorja) ali skladno s kombinacijo obeh. Če dostop do programa nadzoruje program za upravljanje licenc, je dovoljeno izdelati kopije in jih shraniti v vse računalnike, ki so pod nadzorom programa za upravljanje licenc, vendar uporaba ne sme preseči največjega skupnega števila uporabnikov ali virov.
(4)        Stranka lahko zagotovi varovanje podatkov skladno s tehničnimi pravili in v ta namen izdela potrebne varnostne kopije programov. Če je priročnik na nosilcu podatkov, ga je dovoljeno natisniti na papir. Stranka ne sme spreminjati ali odstranjevati zaznamkov izvajalca v zvezi z avtorskimi pravicami. Stranka ne sme uporabljati programske opreme na drugačen način, kot je določen v tej pogodbi, prav tako je ne sme razmnoževati, prirejati, prenašati, spreminjati v drugačno obliko ali je prevajati na kakšen drug način, če takšne spremembe niso izrecno dovoljene z ustreznimi pisnimi uredbami, Stranka ne sme dajati programske opreme v najem, zakup ali dodeljevati podlicenc.
(5)        Ob poteku časovno omejene pravice do uporabe ali z začetkom veljavnosti odpovedi oz. odstopa od pogodbe prenehajo veljati vse pravice do uporabe programske opreme, vključno z morebitnimi kopijami ter pisno dokumentacijo, vezano na oglaševanje, ki jih je stranka prejela od izvajalca. Stranka mora iz svojega računalniškega sistema izbrisati vse shranjene programe, če ni zakonsko obvezana, da jih obdrži dlje časa. Druge dodatne pogodbene obveznosti stranke do izvajalca veljajo tudi po morebitni odpovedi ali prekinitvi pogodbe.
(6)        Za vsak primer kršitve katere od obveznosti, določene v 17. točki te pogodbe, se stranka obvezuje, da bo (ob izključitvi ugovora v zvezi z združevanjem vseh kršitev v eno skupno kršitev) plačala pogodbeno kazen v višini 10 % celotne vrednosti naročila, vendar vsaj v višini 5.000,00 evrov.
18.       Pravice industrijske lastnine/pravne napake
(1)        Če pogodbenik opravlja pogodbene storitve na podlagi opisov proizvodnih postopkov, načrtov, skic, navodil za uporabo ali drugih navodil stranke oz. na podlagi predmetnih vzorcev za naknadno obdelavo, ki jih je prejel od stranke, stranka jamči, da v času izvajanja pogodbe ne bodo neposredno ali posredno kršene pravice tretjih oseb, zlasti pravice industrijske lastnine ali avtorske pravice (v nadaljevanju: pravice). Izključitev pravic tretjih oseb zlasti ne predstavlja predvidene kakovosti dobave ali storitve, ki jo mora opraviti izvajalec. Izvajalec se ne obvezuje k samostojnemu preverjanju nasprotujočih pravic tretjih oseb. Izvajalec bo o pravicah tretjih oseb, s katerimi se je seznanil, kljub temu obvestil stranko.
(2)        Stranka bo v primerih iz točke 18 (1) pogodbeniku povrnila stroške tretjih oseb in morebitno škodo, nastalo pri pogodbeniku, odpravila ob njegovi prvi zahtevi.
(3)        Če se tretja oseba v primerih iz točke 18 (1) v odnosu do izvajalca sklicuje na pravice industrijske lastnine, pravice do uporabe ali pravice do opustitve nadaljnjih storitev, ki ji pripadajo, od pogodbenika zahteva izdelavo ali dobavo predmetov, ki so predmet te pogodbe, lahko izvajalec – brez preverjanja pravnega položaja – odstopi od pogodbe in od stranke zahteva nadomestilo dosedanjih stroškov.
Dokumenti, predmeti ipd., posredovani izvajalcu, ki niso bili uporabljeni v naročilu, se vrnejo na željo in proti povračilu stroškov. V nasprotnem primeru je pogodbenik upravičen, da jih tri (3) mesece po oddaji ponudbe uniči.
(4)        Če pisno ni dogovorjeno drugače, mora pogodbenik izvesti dobavo samo v državi kraja dobave, ki ga ne urejajo pravice industrijske lastnine in avtorske pravice tretjih oseb. Če tretja oseba zaradi kršitve pravic industrijske lastnine iz naslova dobav izvajalca skladno s to pogodbo proti stranki uveljavlja upravičen zahtevek, izvajalec stranki jamči znotraj roka, določenega v točki 11 (4), kot sledi:
a) Izvajalec bo po lastni presoji in na lastne stroške za zadevne dobave zahteval pravico, da jih spremeni tako, da pravice industrijske lastnine ne bodo kršene, ali pa bo dobavljeno blago zamenjal. Če izvajalec tega ne more storiti pod primernimi pogoji, stranki pripada pravica do odstopa od pogodbe ali pravica do znižanja cene.
b)     Obveznost izvajalca do nadomestila za škodo je urejena v 11. oz. 12. točki.
c)   Stranka bo izvajalca nemudoma pisno obvestila o pravicah, ki jih uveljavlja tretja oseba, pogodbenik pa si pridržuje pravice do vseh zaščitnih ukrepov in podobnih pogajanj. Če stranka prekine uporabo dobavljenega blaga zaradi zmanjšanja škode ali drugih pomembnih razlogov, mora obvestiti tretjo osebo, da prekinitev uporabe ne pomeni, da priznava kršitev pravic industrijske lastnine.
(5)        Pravice stranke so izključene, če je odgovorna za kršitev pravic industrijske lastnine.
(6)        V primeru kršitev pravic industrijske lastnine za zahtevke stranke, opredeljene v točki 18 (4) a), sicer veljajo določila v točkah 11 (5) in (7).
(7)        Pri drugih pravnih napakah veljajo določila iz 11. točke.
(8)        Dodatni ali drugi zahtevki stranke zoper izvajalca in njegovo pomožno osebje zaradi pravne napake, ki niso urejeni z 18. točko, so izključeni.
19.       Obveznosti na podlagi nemškega zakona o električnih in elektronskih napravah (zakona ElektroG)
(1)        Stranka prevzema obveznost, da bo dobavljeno blago po koncu uporabe na svoje stroške skladno z zakonskimi določili ustrezno odstranila in izvajalca odvezuje obveznosti skladno z 2. odstavkom 10. člena zakona ElektroG (proizvajalec mora vrnjeno blago po koncu uporabe sprejeti) in s povezanimi pravicami tretjih oseb.
(2)        Če stranka blago preda tretji osebi (ki je gospodarski subjekt) in je pogodbeno ne zaveže k odstranitvi blaga ali k dodatnim obveznostim, mora stranka dobavljeno blago po koncu uporabe na svoje stroške sprejeti in ga odstraniti skladno z zakonskimi določili. Pravica izvajalca do prevzema/prepustitve s strani stranke ne zastara prej kot v dveh letih po dokončni prekinitvi uporabe naprave. Dveletni rok zgornje omejitve začne teči, ko izvajalec od stranke prejme pisno obvestilo o koncu uporabe.
20.       Prenos naročila
Izvajalec lahko tudi brez predhodnega pisnega soglasja stranke naročilo ali dele naročila preda tretjim osebam. Pogodbenik za tretjo osebo jamči kot za lastno pomožno osebje.
21.       Varstvo podatkov
Pogodbeni stranki bosta osebne podatke druge pogodbene stranke obravnavali skladno z nemškim zakonom o varstvu podatkov (Bundesdatenschutzgesetz).
22.       Prenos tveganja
(1)        Tudi pri dobavi brez voznine se tveganje prenese na stranko na naslednji način:
a) pri dobavah brez namestitve ali postavitve blaga, če je bilo odposlano ali ga je prejemnik prišel iskat. Na željo in stroške stranke je mogoče dobavljeno blago izvajalca zavarovati proti običajnim nevarnostim med prevozom;
b) pri dobavah z namestitvijo ali postavitvijo na dan prevzema v lastnem obratu, če je tako dogovorjeno, po uspešno opravljenem preizkusnem obratovanju.
(2)        V primeru zamude pri odpremi, dostavi, začetku, izvedbi namestitve ali postavitve, prevzemu v lastni obrat ali preizkusnem obratovanju zaradi razlogov, za katere je odgovorna stranka, ali če stranka zaradi drugih razlogov zamudi s prevzemom, se tveganje prenese na stranko.
23.       Postavitev in namestitev
Za postavitev in namestitev veljajo naslednja določila, če ni pisno dogovorjeno drugače:
(1)        Stranka mora na lastne stroške prevzeti in pravočasno zagotoviti naslednje:
a)    vsa zemeljska, gradbena in druga dodatna dela iz drugih panog, vključno s potrebnimi strokovnjaki, pomočniki, gradbenimi materiali in orodji,
b)    namestitev in zagon potrebnih materialov in izdelkov, kot so ogrodja, dvižne in druge naprave, goriva in maziva,
c)  energijo in vodo na kraju uporabe, vključno s priključki, ogrevanjem in razsvetljavo,
d)     dovolj velike, primerne, suhe in zaprte prostore na kraju namestitve za shranjevanje strojnih delov, aparatur, materialov, orodij ipd. ter delovne in bivalne prostore, namenjene montažnemu osebju, vključno z okoliščinam primernimi sanitarnimi prostori; sicer pa mora stranka za zaščito lastnine izvajalca in montažnega osebja na kraju namestitve sprejeti ukrepe, ki bi jih tudi sama sprejela za zaščito svoje lastnine;
e)     zaščitna oblačila in zaščitno opremo, ki so potrebni zaradi posebnih okoliščin na kraju namestitve.
(2)        Pred pričetkom montažnih del mora stranka sama priskrbeti potrebne podatke o stanju zakritih električnih, plinskih in vodnih napeljav ali podobnih inštalacij ter potrebne statične podatke.
(3)        Pred pričetkom postavitve ali namestitve morajo biti izpolnjeni pogoji in zagotovljeni predmeti, potrebni za izvedbo del, na kraju postavitve oz. namestitve, vsa pripravljalna dela pa morajo biti pred pričetkom izgradnje izvedena do tolikšne mere, da se lahko postavitev oziroma namestitev začne skladno z določili in jo je mogoče izvesti brez prekinitev. Dovozne poti in kraj postavitve oz. namestitve morajo biti izravnani in urejeni.
(4)        V primeru zamude pri postavitvi, namestitvi ali zagonu, za katero izvajalec ne odgovarja, mora stranka v razumnem obsegu prevzeti stroške zaradi čakanja na dobavo in dodatne potrebne poslovne poti izvajalca ali montažnega osebja.
(5)        Stranka mora izvajalcu vsak teden nemudoma potrditi delovni čas montažnega osebja in čas dokončanja postavitve, namestitve ali zagona.
(6)        Če izvajalec po izdelavi zahteva prevzem dobavljenega blaga, mora stranka v dveh tednih blago tudi prevzeti. Če tega ne stori, se prevzem kljub temu šteje za opravljenega. Prevzem se prav tako šteje za opravljenega, če je bilo dobavljeno blago po poteku morebitne dogovorjene preizkusne faze že posredovano v uporabo.
24.       Ustavitev plačil, insolventnost
Če stranka preneha s plačevanjem, imenuje stečajnega upravitelja, je sprožen postopek zaradi insolventnosti zoper njeno premoženje ali pa je izdan protest menice oziroma čeka, lahko izvajalec v celoti ali delno odstopi od pogodbe, pri čemer ni mogoče vložiti nikakršnih zahtevkov proti izvajalcu.
Če izvajalec odstopi od pogodbe, se do tedaj izvedene storitve obračunajo po pogodbeno določenih cenah.
25.       Izvozna določila
Stranko je treba opozoriti, da lahko izvoz dobavljenih izdelkov, informacij, programske opreme in dokumentacije (skupno imenovani izdelki) skladno z zadevnimi izvoznimi določili Zvezne republike Nemčije, Evropske unije in/ali Združenih držav Amerike – npr. zaradi njegove vrste, namenske uporabe ali mesta uporabe – ureja obveznost varovanja podatkov ali pa ta obveznost takšen izvoz izključuje in da se prekrški obravnavajo skladno s kazenskim pravom. Stranka se zato obvezuje, da bo strogo upoštevala vsa državna ali mednarodno veljavna ustrezna izvozna določila in po potrebi zagotovila potrebna dovoljenja. V ta namen se stranka obvezuje, da bo zlasti preverila in zagotovila naslednje:
•   da bo vnaprej pridobila ustrezna dovoljenja, če je izdelke mogoče dostaviti samo na podlagi dovoljenja določenega organa, zlasti državnega organa, npr. vojaškemu osebju, če jih bo prejemnik uporabil npr. kot opremo, za namene jedrske ali orožne tehnologije;
•   podjetjem in osebam, ki so na seznamu Denied Persons List (DPL) ameriškega ministrstva za gospodarstvo, ne bo dostavljala izdelkov, programske opreme in tehnologije ameriškega porekla;
•   da blaga ne bo dostavljala podjetjem in osebam, ki so na seznamu ameriškega ministrstva za finance Specially Designated Nationals and Blocked Persons List ali na seznamu teroristov Evropske unije;
•   da bo upoštevala ustrezne resolucije Združenih narodov, uredbe Evropske skupnosti ter nemške zakone in sezname pristojnih nemških organov;
•   da bo upoštevala seznam ameriškega ministrstva za gospodarstvo Entity List;
•   da blaga ne bo dostavljala osebam, ki so na seznamu ameriškega ministrstva za gospodarstvo z naslovom Unverified List.
Izvajalec mora označiti informacije, programsko opremo in dokumentacijo glede na obveznost pridobitve dovoljenj na podlagi nemškega seznama in seznama Evropske unije, ki urejata izvoz izdelkov, ter ameriškega seznama Commerce Control List. Če stranka krši zgoraj navedene obveznosti, mora izvajalca na prvo zahtevo odvezati vseh zahtevkov in mu nadomestiti vso škodo, ki jo dobavitelj ali izdajatelj licence izvajalca, tretja oseba ali državni in/ali mednarodni organi oz. organizacije uveljavljajo proti izvajalcu.
Izvajalec bo stranki na njeno željo posredoval podatke za stik za nadaljnja navodila.
26.       Pogodbeni jezik, korespondenca
Pogodbeni jezik je nemščina ali angleščina. Vso korespondenco in ostalo dokumentacijo je potrebno pripraviti v nemškem ali angleškem jeziku. To velja tudi za vso drugo dokumentacijo. Če pogodbeni stranki poleg teh dveh jezikov uporabljata še tretji jezik, ima nemški oz. angleški jezik prednost.
27.       Delna neveljavnost
Če so posamezni deli teh splošnih dobavnih in plačilnih pogojev neveljavni ali postanejo neveljavni, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil; enako velja za zapolnitev vrzeli v teh splošnih dobavnih in plačilnih pogojev.
28.       Sodna pristojnost/veljavna zakonodaja
(1)        Izključno sodno pristojnost ima sodišče v mestu 3000 Celje, Slovenija, če je stranka trgovec.
          Izvajalec si kljub temu pridržuje pravico, da svoje zahtevke uveljavlja na katerem koli drugem pristojnem sodišču.
(2)        Poleg tega velja izključno nepoenotena nemška zakonodaja, zlasti kot je določeno v nemškem civilnem zakoniku BGB/trgovinskem zakoniku HGB. Določila Dunajske konvencije ZN z dne 11. aprila 1980 o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga) so izključena.

Januar 2010
SKOVELA d.o.o.
SKOVELA d.o.o. |Tekačevo 60|3250, ROGAŠKA SLATINA, SLOVENIJA |+386 3 5813698  www.skovela.com

SKB banka d.d. TRR: 03163-1000564526 Swift Code No: SKBASI2X   IBAN: SI56 0316 3100 0564 526
Bank: Steiermarkische SPARKASSE AG             ID za DDV : SI22433031                 T: +386 (3) 581 36 98
Swift BIC:STSPAT2GXXX                                        TS Celje 1/1556/00                          F: +386 (3) 819 06 98
IBAN: AT392081500001710805                        MatiCna St.: 53733031                     E: biro@skovela.eu
                                                                              Kapital : 8.763,00 EUR                     W: www.skovela.eu
SKOVELA d.o.o. © 2001-2024 VSE PRAVICE PRIDRžANE
Payments SKB banka d.d     
IBAN: SI56 0316 3100 0564 526
SWIFT: SKBASI2X
Phone SI  - DE: +386 40 20 50 54
Phone SI - EN: +386 41 696 072
Phone CN: +86 137 01 500 476
Flag Counter
Back to content